MEDIACJE CYWILNE PDF Drukuj

Dla ustalenia głównego zakresu spraw, istotne znaczenie ma wyjaśnienie rozumienia terminu „sprawa cywilna”. Definicję legalną tego pojęcia w polskim systemie prawa zawiera art. 1 k.p.c., który stanowi, że sprawami cywilnymi są sprawy z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, jak również sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz inne sprawy, do których mają zastosowanie przepisy tego kodeksu na mocy ustaw szczególnych. Na bazie tej ustawowej definicji rozróżnia dwa rodzaje spraw cywilnych – sprawy cywilne w znaczeniu materialnym i formalnym.

Wszelkiego rodzaju spory, które byłyby rozstrzygane przed sądem cywilnym, na przykład:

 • powództwa o zapłatę i eksmisję;

 • podział majątku dorobkowego;

 • podział spadku, sprawy o zachowek;

 • spór o użytkowanie rzeczy wspólnej;

 • służebność drogi koniecznej;

 • zobowiązania finansowe;

 • zniesienie współwłasności;

 • zakłócanie ciszy i spokoju sąsiadów np. przeprowadzanie remontów lub zbyt głośne słuchanie muzyki czy urządzanie głośnych spotkań towarzyskich;

 • naruszanie terytorium sąsiada np. wchodzenie na czyjąś posiadłość bez wcześniejszego otrzymania zgody, przerzucanie liści czy gałęzi na ogród sąsiada ;

 • naruszanie ogólnych reguł postępowania np. palenie papierosów na klatce schodowej, zostawianie śmieci przed drzwiami.

 

Ugoda w sprawach cywilnych zawarta przed mediatorem:

 • podlega zatwierdzeniu przez sąd

 • po jej zatwierdzeniu przez sąd ma moc prawną ugody zawartej przed sądem

 • stanowi tytuł egzekucyjny na równi z prawomocnym orzeczeniem sądu

 

Korzyści z mediacji w sprawach cywilnych

 • Posiedzenia mediacyjne są nieformalne. Strony czują się na nich swobodniej niż na rozprawie sądowej i mogą się otwarcie wypowiadać.

 • Strony mogą przedstawić okoliczności sporu z własnej perspektywy, wyrazić swoje odczucia.

 • Mediacja zamienia walkę między uczestnikami sporu na działania mające na celu rozwiązanie wspólnego problemu.

 • Podczas mediacji strony do końca zachowują prawo decydowania o jej wyniku.

 • Mediacja umożliwia poczucie osobistego wpływu na bieg zdarzeń i zapadające decyzje.

 • Strony mają szanse na dobrowolne, szybkie i tanie porozumienie, zgodne z ich potrzebami i interesami.

 • Po zatwierdzeniu przez Sąd ugoda zawarta przed mediatorem ma moc prawną ugody sądowej.

 • Jeżeli w postępowaniu mediacyjnym zostanie zawarta ugoda, sąd zwraca 3/4 uiszczonego wpisu.

 • Fakty ujawnione podczas postępowania mediacyjnego mediator i strony zachowują w tajemnicy. Mediator nie może być świadkiem, co do okoliczności o których dowiedział się podczas mediacji.

 • Mediacja stwarza realną szansa na naprawę i ewentualne utrzymanie w perspektywie dobrych wzajemnych relacji pomiędzy uczestnikami sporu.

 • Strony mają szansę na zrozumienie wyrządzonej krzywdy, przeproszenie, uzyskanie wybaczenia